Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden QoQ Media, gevestigd te Groningen.

Artikel 1. Algemeen Bepaling van de begrippen: Onder opdrachtgever wordt verstaan elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met QoQ Media een overeenkomst heeft gesloten in het kader van promotionele doeleinden en diensten. Onder diensten wordt verstaan, alle werkzaamheden waartoe opdracht is verstrekt of die voortvloeien uit of in verband met de opdracht worden verricht. De diensten welke QoQ Media onder meer, doch niet uitsluitend levert zijn: grafische producties, audioproducties, videoproducties, evenementen, promotionele uittingen, commerciële uittingen en journalistieke uittingen in verschillende media en op radio & televisie. 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen enerzijds QoQ Media en anderzijds de “opdrachtgever” voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. 2. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde onverkort van toepassing. QoQ Media en de opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen. 3. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen. 4. Indien QoQ Media niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Gebruiker in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 2. Offertes en aanbiedingen 1. Alle offertes en aanbiedingen van QoQ Media zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. 2. QoQ Media kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. 3. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW tenzij ondubbelzinnig anders is aangegeven. 4. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod, dan is QoQ Media daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij QoQ Media anders aangeeft. 5. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. 6. QoQ Media kan nimmer verplicht worden tot acceptatie van een opdracht of uitvoeren van bepaalde werkzaamheden. In geval van weigering door QoQ Media kan opdrachtgever geen aanspraak maken op enige schadevergoeding. 7. Toezeggingen door medewerkers van QoQ Media zijn slechts bindend voor QoQ Media , indien zij door QoQ Media schriftelijk worden bevestigd.

 

Artikel 3. Audioproducties Bepaling van de begrippen: Onder een audioproductie wordt verstaan een radiocommercial-, radiocommercials-, audioproducties-, audio voor televisie producties-, audio voor tv-commercials-, jingles-, shouts-, gezongen jingles-, gezongen donuts-, onbewerkte audioproducties-, kaal ingesproken teksten-, kaal ingesproken onbewerkte teksten, IVRaudioproducties-, stemdemo’s en elke andere audioproductie. 1. De opdrachtgever zal worden benaderd om de inhoud te bespreken en waarnodig aanvullingen te geven om hetgeen reeds bekend is.

 

Artikel 4. Overmacht 1. Indien QoQ Media door overmacht niet aan haar verplichtingen uit de overeenkomst jegens de wederpartij kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichting opgeschort. QoQ Media is in een dergelijk geval niet aansprakelijk voor enig daaruit voortvloeiende schade. 2. Derhalve zal onder anderen als overmacht kunnen gelden; oorlog, oorlogsgevaar, mobilisatie, blikseminslag, oproer, vorst, hitte, het wegvallen van voorzieningen van NUTS-bedrijven, stakingen en sluitingen, moeilijkheden en stagnatie in de productie van opdrachtnemer, overheidsmaatregelen welke de uitvoering de overeenkomst in ernstige mate beinvloeden, beperking van uitzendmogelijkheden van overheidswege of door zenderuitval. 3. Er is sprake van overmacht indien, als gevolg van omstandigheden die niet aan QoQ Media kan worden toegerekend, van QoQ Media niet kan worden verlangt dat zij haar verplichtingen (verder) nakomt. 4. Bij het uitzenden van producten, is QoQ Media ten allen tijden gebonden aan de mediawet zoals deze geldt in Nederland.

 

Artikel 5. Uitzenden- en Uitzendovereenkomst Bepaling van de begrippen: Onder een uitzendovereenkomst wordt verstaan een overeenkomst afgesloten tussen opdrachtgever en radiostation en/of tv-station, aangesloten bij QoQ Media, al dan niet door tussenkomst van QoQ Media, een uitzendovereenkomst op basis van een schriftelijke bevestiging via e-mail, een overeenkomst op basis van een schriftelijke bevestiging via Whats App, een overeenkomst op basis van een schriftelijke bevestiging per telefoon danwel een mondelinge overeenkomst. 1. Het is de Wederpartij niet toegestaan, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van QoQ Media, de rechten en verplichtingen uit de overeenkomst of gedeelten daarvan aan derden over te dragen of af te staan. 2. Het is QoQ Media toegestaan aan een toestemming als bedoeld in artikel 4.2 voorwaarden te verbinden. Als voorwaarde voor iedere toestemming zal in ieder geval gelden dat het Bureau zich hoofdelijk aansprakelijk stelt voor de nakoming van de verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomsten. 3. Iedere indicatie, hetzij schriftelijk, door QoQ Media van de datum en het tijdstip van uitzending van programma’s, reclameblokken, radiocommercial en/of televisie-commercial, geldt als een indicatie bij benadering, QoQ Media dt zich het recht voor te allen tijde de datum en het tijdstip van uitzending van programma’s, reclameblokken, radiocommercial en/of televisie-commercial te wijzigen. 4. Indien de uitzending van een radiocommercial en/of televisiecommercial als gevolg van een menselijk en/of technisch falen niet op het oorspronkelijk vastgesteld tijdstip – met inachtneming van een redelijke ,marge – plaatsvindt, zal QoQ Media, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige als gevolg van de verschuiving ontstane schade, zich inspannen om de radiocommercial en/of televisiecommercialop een ander tijdstip, waarvoor een overeenkomstig tarief geldt, uit te zenden. 5. De Wederpartij dient de radiocommercial en/of televisie-commercial aan te leveren op de wijze zoals door QoQ Media voorgeschreven in de procedure die van toepassing is op het tijdstip van uitzenden van de radiocommercial en/of televisie-commercial. De radiocommercial en/of televisie-commercial dient te voldoen aan de door QoQ Media in de toepasselijke technische voorschriften. Indien QoQ Media van mening is dat een radiocommercial en/of televisie-commercial niet overeenkomstig de procedure is aangeleverd of niet in overeenstemming is met de technische voorschriften, is QoQ Media gerechtigd de uitzending van de radiocommercial en/of televisiecommercial op te schorten dan wel voor uitzending af te wijzen. QoQ Media is niet gehouden tot vergoeding van eventueel daardoor veroorzaakte schade. 6. Wanneer QoQ Media de radiocommercial en/of televisiecommercial zelf in productie heeft, zal QoQ Media er voor zorg dragen dat deze voldoet aan de technische voorschriften zoals de verschillende radio- en tv-omroepen deze wensen te zien. Reclame zorgt voor een tekstvoorstel ten behoeve van de audioproductie. 2. Het tekstvoorstel van de audioproductie wordt via e-mail aan de opdrachtgever voorgelegd of desgewenst via Whats App, Skype of Facetime of telefonisch besproken. Het proces zal zich herhalen totdat beide partijen tevreden zijn. 3. Na het geven van een schriftelijk akkoord op het tekstvoorstel, is de opdrachtsovereenkomst tussen opdrachtgever en QoQ Media definitief en kan de opdrachtgever deze niet meer ontbinden. 4. Voor opdrachtgever betekent dat in het geval van artikel 3 zal worden overgaan tot het factureren van het besproken bedrag welke staat voor de productie van het afgeleverde met het vooraf besproken bedrag, inclusief BTW. 5. Zodra de opdrachtgever via e-mail -of desgewenst telefonischakkoord is met het tekstvoorstel, zal deze worden ingesproken door een bij QoQ Media aangesloten en geadviseerde voice-over danwel ingesproken door een bij QoQ Media aangesloten voice-over en in opdrachtgevers aangegeven voorkeur. 6. Bij een door opdrachtgever aangegeven tekstwijziging na de akkoordbevinding en na het inspreken door de voice-over, worden extra kosten berekend. Bij fouten gemaakt door QoQ Media en/of de voice-over wordt dit kosteloos aangepast. 7. Voor beide partijen is helder op welk radiostation de commercial gaat draaien. Zodra goedkeuring op de audioproductie is gegeven mag deze worden uitgezonden op het bepaalde radiostation. 8. De opdrachtgever beschikt na goedkeuring van de audioproductie over zijn eigen exemplaar. 7. Met het in het bezit zijn van de audioproductie verplicht de opdrachtgever zich ten alle tijde de melding te doen, wanneer besloten wordt de campagne in te zetten op een ander radiostation. Het uitzenden van de commercial, zonder dit vooraf kenbaar te maken, kan kosten met zich mee brengen. 8. De audioproductie mag vanaf de eerste uitzenddatum onbeperkt één jaar lang ingezet worden op het vooraf bepaalde radiostation. Bij verlenging van deze periode geldt een prolongatiecommissie van 50% van de aankoopsom. 9. Het is niet toegestaan om audioproducties te verhuren, te verkopen of te kopiëren. 10. De opdrachtgever is en blijft aansprakelijk voor de inhoud van de producties. QoQ Media onthoudt zich nadrukkelijk van iedere aansprakelijkheid van inhoud en uitting. 11. QoQ Media houdt zich het recht voor om opdrachten na overeenkomst te ontbinden wanneer niet van te voren is aangegeven dat het gaat om uittingen van geweld, atheistme en/of discriminatie. 12. QoQ Media houdt zich het recht voor om audioproducties toe te voegen aan haar portfolio danwel te gebruiken in uittingen via internet, website en Social Media. 13. Bij het produceren en uitzenden van producten, is QoQ Media ten allen tijden gebonden aan de mediawet.

 

Artikel 6. Grafische en digitale producties Bepaling van de begrippen: Onder een grafische productie wordt verstaan een poster-, billboard-, banieren-, roll-up banners-, beachvlaggen-, stillbeeld/dia voor televisie cq internet & social media-, flyer-, t-shirts-, visitekaartjes-, briefpapier-, raamstickers-, stickers-, pennen-, ontwerp-, websitebanners-, websiteheaders-, websites-, applicaties-, narrowcastingbeelden-, videoproducties-, annimaties-, SEO producten en elke andere uiting op grafisch gebied en/of digitaal gebied. 1. De opdrachtgever zal worden benaderd om de inhoud te bespreken en waarnodig aanvullingen te geven om hetgeen reeds bekend is. QoQ Media zorgt voor een ontwerpvoorstel ten behoeve van de productie. 2. Het voorstel van de productie wordt via e-mail aan de opdrachtgever voorgelegd of desgewenst via WhatsApp, Skype of Facetime of telefonisch besproken. Het proces zal zich herhalen totdat beide partijen tevreden zijn. 3. Na het geven van een schriftelijk akkoord op het voorstel, is de opdrachtsovereenkomst tussen opdrachtgever en QoQ Media definitief en kan de opdrachtgever deze niet meer ontbinden. 4. Voor opdrachtgever betekent dat in het geval van artikel 3 zal worden overgaan tot het factureren van het besproken bedrag welke staat voor de productie van het afgeleverde met het vooraf besproken bedrag, inclusief BTW. 5. Zodra de opdrachtgever via e-mail -of desgewenst telefonisch- via 7. QoQ Media is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade geleden door de Wederpartij of enige derde, die is ontstaan als gevolg van het niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de Procedure aanleveren van de radiocommercial en/of televisie-commercial of ander daarvoor bestemd materiaal. 8. In het geval van een situatie waarin er sprake is van overmacht, verwijst QoQ Media naar Artikel 6, sectie Overmacht. 9. De door QoQ Media op aanvraag voor reservering van reclamezendtijd toegezonden uitzendovereenkomst zijn 2 werkdagen na verzending aan de wederpartij dan wel na ondertekening door de wederpartij bindend. QoQ Media en/of het radio- of tv-station is gerechtigd in het uitzendschema van de aanvraag voor reservering van zendtijd af te wijken met een redelijke marge, zoals beschreven in Artikel 4 Overmacht. 10. Bij het uitzenden van producten, is QoQ Media ten allen tijden gebonden aan de mediawet zoals deze geldt in Nederland. 11. Spoedcampagnes zijn mogelijk tot op de dag voor de dag van uitzending mits deze niet op een zaterdag of zondag valt. Indien de aangevraagde reclamezendtijd en het uitzendmateriaal beschikbaar zijn, reclamecontrole kan plaatshebben en nadat er een getekende uitzendovereenkomst terug ontvangen is. Artikel 8. Betaling en prijzen 1. QoQ Media rekent en berekent in euro’s en vermeldt bedragen zoals in offertes exclusief BTW. 2. De betalingstermijn bij QoQ Media is altijd binnen 14 dagen na factuurdatum. 3. Bij uitblijven van betaling kan QoQ Media besluiten de uitzendlicentie danwel overeenkomst als bedoelt in -Artikel 7. Opschorting, ontbinding en opzegging van de overeenkomst- in te trekken. 4. Bij het uitblijven van betaling in de wettelijk gestelde termijn zullen we beroep doen op een incassobureau. De kosten komen voor rekening van de opdrachtgever. 5. Indien de wederpartij na het tot stand komen van de overeenkomst maar vóór de levering, respectievelijk uitvoering van de overeengekomen prijs (inclusief BTW) van dat deel van de overeenkomst welke de wederpartij wenst te geschieden bij aangetekend schrijven van de wederpartij aan Reclamebureau Holland. 6. Indien na het tot stand komen van een overeenkomst tot levering van zaken maar voor de levering een wijziging optreedt in de prijzen van fabrikanten of leveranciers die aan QoQ Media worden doorberekend of indien er andere kostprijsverhogende factoren optreden, is QoQ Media gerechtigd om de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen, mits de wederpartij onmiddellijk hiervan op de hoogte wordt gesteld. In onderhavige gevallen zal de wederpartij gerechtigd zijn de overeenkomst te ontbinden, behoudens het door QoQ Media reeds gepresteerde, waarvoor de eerder overeengekomen prijzen zullen gelden. Het artikel 8.5 bepaalde is in dergelijke gevallen niet van toepassing. 7. Wijzigingen aan digitale producten zoals website, applicatie, narrow casting en andere niet fysieke producten die niet in het goedgekeurde plan staan of na 14 dagen na levering verandert dienen te worden worden gezien als een separate opdracht waar een nieuwe offerte voor wordt afgegeven. Deze aanpassingen zullen worden uitgevoerd na akkoord tussen beide partijen.

 

Artikel 7. Opschorting, ontbinding en opzegging van de overeenkomst Bepaling van de begrippen: Onder opschorting, ontbinding en opzegging van de overeenkomst wordt verstaan werkzaam die QoQ Media verricht in opdracht van de opdrachtgever, zoals beschreven in Artikel 3. Audioproducties-, Artikel 4. Grafische producties-, Artikel 5. App- en Website producties en Artikel 7. Uitzenden- en Uitzendovereenkomst-, een overeenkomst afgesloten tussen opdrachtgever en radiostation en/of tv-station, aangesloten bij QoQ Media, al dan niet door tussenkomst van QoQ Media, een overeenkomst op basis van een schriftelijke bevestiging via e-mail, een overeenkomst op basis van een schriftelijke bevestiging via Whats App, een overeenkomst op basis van een schriftelijke bevestiging, bevestiging per telefoon danwel een mondelinge overeenkomst. 1. QoQ Media is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet-tijdig of niet volledig nakomt. 2. Indien na het sluiten van een overeenkomst bij QoQ Media een ter kennis gekomen omstandigheid een goede grond geeft te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, is QoQ Media WhatsApp, Skype of Facetime akkoord is met het voorstel, zal deze worden geproduceerd door de producent van QoQ Media. 6. Bij een door opdrachtgever aangegeven wijziging na de akkoordbevinding en na het afleveren van de produdtie worden extra kosten berekend. Bij fouten gemaakt door QoQ Media wordt dit kosteloos aangepast. 7. De opdrachtgever beschikt na goedkeuring van de productie over zijn eigen exempla(a)r(en). 8. Het is niet toegestaan om producties en ontwerpen te verhuren, te verkopen of te kopiëren zonder schriftelijke toestemming van QoQ Media, tenzij vooraf is besproken en als zodanig vastgelegd. 10. De opdrachtgever is en blijft aansprakelijk voor de inhoud van de producties. 11. QoQ Media houdt zich het recht voor om opdrachten voor- na overeenkomst te weigeren en te ontbinden wanneer niet van te voren door opdrachtgever is aangegeven dat het gaat om uittingen van geweld, atheistme en/of discriminatie. 12. QoQ Media houdt zich het recht voor om producties toe te voegen aan haar portfolio danwel te gebruiken in uittingen via internet, website en Social Media. Artikel 5. App- en Website producties Bepaling van de begrippen: Onder een App- en Websiteproductie wordt verstaan een mobiele app-, api-, een interface-, mobiele applicatie-, een applicatie die helpt om content te leveren-, CMS-, native app-, universele app-, apk-, websitehosting-, website-ontwikkeling-, native websiteontwikkeling-, domeinnaamregistratie-, server-, interface-, OS-, DNS-, database-, zoekmachineoptimalisatie-, e-commerce, AdWords of elke andere systeemontwikkelingen of hierna te noemen productie. 1. De opdrachtgever zal worden benaderd om de inhoud te bespreken en waarnodig aanvullingen te geven om hetgeen reeds bekend is. QoQ Media zorgt voor een plannings- en ontwikkelingsvoorstel ten behoeve van de productie. 2. Na het geven van een akkoord zoals beschreven in de bepaling van artikel 9. op het plannings- en ontwikkelingsvoorstel, is de opdrachtsovereenkomst tussen opdrachtgever en QoQ Media definitief en kan de opdrachtgever deze niet meer ontbinden. 3. Het plannings- en ontwikkelingsvoorstel van de productie wordt via e-mail aan de opdrachtgever voorgelegd of desgewenst via Whats App, Skype of Facetime of telefonisch besproken. Het proces zal zich herhalen totdat beide partijen tevreden zijn. 4. Voor opdrachtgever betekent dat in het geval van artikel 3 zal worden overgaan tot het factureren van het besproken bedrag welke staat voor de productie van het afgeleverde met het vooraf besproken bedrag, inclusief BTW. 6. Bij een door opdrachtgever aangegeven wijziging na de akkoordbevinding en na het afleveren worden extra kosten berekend. Bij fouten gemaakt door QoQ Media wordt dit kosteloos aangepast. 7. De opdrachtgever beschikt na goedkeuring van de productie over zijn eigen exempla(a)r(en). 8. Apps en websites, welke zullen worden aangeboden op platforms als IOS, Android, domeinregistratie en serverruimtes, blijft QoQ Media de hoofdaanbieder en provider, tenzij van te voren anders is bepaald. 8. Het is niet toegestaan om producties en ontwerpen te verhuren, te verkopen of te kopiëren zonder schriftelijke toestemming van QoQ Media, tenzij vooraf is besproken en als zodanig vastgelegd. 10. De opdrachtgever is en blijft aansprakelijk voor de inhoud van de producties. 11. QoQ Media houdt zich het recht voor om opdrachten voor- na overeenkomst te weigeren en te ontbinden wanneer niet van te voren door opdrachtgever is aangegeven dat het gaat om uittingen van geweld, atheistme en/of discriminatie. 12. QoQ Media houdt zich het recht voor om audioproducties toe te voegen aan haar portfolio danwel te gebruiken in uittingen via internet, website en Social Media. bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet-tijdig of niet volledig nakomt. 3. Bij uitblijven van betaling na verrichtte werkzaamheden zoals in bepalingen van Artikel 3, bepaling 3. kan QoQ Media besluiten de overeenkomst in te trekken, indien de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet-tijdig of niet volledig nakomt. Artikel 8. Toepasselijk recht en geschillen 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij QoQ Media partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. 2. De rechter in de vestigingsplaats van QoQ Media is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft QoQ Media het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter. 3. Partijen zullen een beroep op de rechter doen, nadat zij zich hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

 

Artikel 8. Slotbepalingen 1. Laatste update: 01-10-2016